logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

พระราชบัญญัติ

 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2562
  11 มีนาคม 2562
 • พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491
  7 พฤศจิกายน 2556
 • พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2501
  6 พฤศจิกายน 2556
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518
  5 พฤศจิกายน 2556
 • พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 ฉบับภาษาอังกฤษ
  29 ตุลาคม 2556