logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประกวดราคาสอบราคา

 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่องการประมูลขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุที่จะรื้อถอน (โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ))
  14 ธันวาคม 2563
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
  9 กรกฎาคม 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  15 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 7 ยูนิต พร้อมงานภายนอก ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6 กุมภาพันธ์ 2562
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  26 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์พร้อมงานถนน ค.ส.ล.
  3 กันยายน 2561
 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโรงจอดรถยนต์และโรงจอดรถจักรยานยนต์ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีพร้อมงานถนน ค.ส.ล. ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  22 สิงหาคม 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
  7 มิถุนายน 2561
 • ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
  28 มีนาคม 2561
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์และงานตกแต่งภายใน สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี (หลังใหม่)
  13 มีนาคม 2558
 • เปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
  2 มีนาคม 2558