logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มใบสมัครงาน
  1 สิงหาคม 2565
 • แบบรายงานการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวที่ราชพัสดุ (แบบ ธร.3801).pdf
  22 กรกฎาคม 2564
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของรัฐที่ปลูกอยู่บนที่ดินที่มิใช่ที่ราชพัสดุ (แบบ ทร.05 )
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้างขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ( แบบ ทร.04 )
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทร.03 แบบสำรวจรายการที่ดิน)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบแจ้งการรื้อถอนและจำหน่ายรายการอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง (แบบ ทร.11)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • รายการแจ้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.2)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบส่งมอบ ? รับมอบที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.10)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบส่งคืนที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.6)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบความยินยอมให้ใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.5)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบขอใช้ที่ราชพัสดุ (แบบ ทบ.4)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มการขึันทะเบียน
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจรายการส่ง-รับที่ราชพัสดุขึั้นทะเบียน (แบบ ทร.03)
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบคำขออนุญาตดำเนินการในที่ราชพัสดุ
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบสำรวจข้อมูลการใช้ที่ดิน
  12 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบฟอร์มใบคำร้องขอสำเนาเอกสาร
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (หน้า 1)
  18 กุมภาพันธ์ 2558
 • แบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ (หน้า 2)
  18 กุมภาพันธ์ 2558