logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

คู่มือสำหรับประชาชน

 • แผ่นผับคู่มือประชาชน
  13 ธันวาคม 2559
 • 35. การให้บริการข้อมูลราคาประเมิน
  7 กันยายน 2558
 • 34. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินแปลงแบ่งแยกใหม่/หมู่บ้านจัดสรรใหม่/รวมแปลงตกหล่น
  7 กันยายน 2558
 • 33. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย
  7 กันยายน 2558
 • 32. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 กันยายน 2558
 • 31. ผู้เช่าที่ดินราชพัสดุขอปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (อนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)
  7 กันยายน 2558
 • 30. การขอติดตั้งป้ายโฆษณาในที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 29. ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 กันยายน 2558
 • 28. ขอหนังสือรับรองนำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 กันยายน 2558
 • 27. การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 26. การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเพื่อนำไปผูกพันเงินกู้
  7 กันยายน 2558
 • 25. การอนุญาตให้นำสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุไปผูกพันเงินกู้
  7 กันยายน 2558
 • 24. การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่ออยู่อาศัย
  7 กันยายน 2558
 • 23. การรังวัดสอบเขตเช่าเพื่อประกอบการเกษตร
  7 กันยายน 2558
 • 22. การขออนุญาตปรับปรุง ซ่อมแซม หรือต่อเติมอาคารราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 21. การต่ออายุสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 20. การขอโอนสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 19. การขอโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 18. การขอโอนสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 กันยายน 2558
 • 17. การขออนุญาตปลูกสร้างบ้านพักอาศัยบนที่ดินราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 16. การขอรับสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังแทนผู้ได้รับสิทธิก่อสร้างอาคารฯ ที่ถึงแก่กรรม
  7 กันยายน 2558
 • 15. การขอเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือขุดคู คลอง บ่อ สระ หรือแหล่งขังน้ำใดๆ หรือตัดฟันต้นไม้ยืนต้นในที่ดินเช่า
  7 กันยายน 2558
 • 14. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุที่ กรณีไม่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ (จากเพื่ออยู่อาศัยเป็นเพื่อประกอบการเกษตร หรือจากเพื่อประกอบการเกษตรเป็นเพื่ออยู่อาศัย)
  7 กันยายน 2558
 • 13. การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดินราชพัสดุ กรณีที่ต้องรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบกระทรวงการคลัง
  7 กันยายน 2558
 • 12. การขอนำอาคารราชพัสดุไปเช่าช่วงหรือจัดหาประโยชน์
  7 กันยายน 2558
 • 11. การขอนำสิทธิการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ไปผูกพันเงินกู้
  7 กันยายน 2558
 • 10. การขอนำที่ดินราชพัสดุไปจัดให้เช่าช่วงหรือการจัดหาประโยชน์
  7 กันยายน 2558
 • 9. การขอต่ออายุสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
 • 8. การขอเช่าอาคารราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  7 กันยายน 2558
 • 7. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประโยชน์อย่างอื่น (กรณียกเว้นการประมูลและมีอัตราค่าเช่าคงที่แล้ว)
  7 กันยายน 2558
 • 6. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร
  7 กันยายน 2558
 • 5. การขอเช่าที่ดินราชพัสดุแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม
  7 กันยายน 2558
 • 4. การขอแก้ไขแบบแปลนการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 กันยายน 2558
 • 3. การขอแก้ไข - ชื่อสกุลในเอกสารการเช่า
  7 กันยายน 2558
 • 2. การขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง
  7 กันยายน 2558
 • 1. การก่อสร้างสะพาน ทางเชื่อม วางท่อระบายน้ำ ทำทางเข้า - ออก ผ่านที่ราชพัสดุ
  7 กันยายน 2558
หมวดหมู่เอกสาร