logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ

 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนธันวาคม 2559
  5 มกราคม 2560
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  23 พฤศจิกายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนตุลาคม 2559
  23 พฤศจิกายน 2559
 • รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
  22 กันยายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกันยายน 2559
  22 กันยายน 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  25 สิงหาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  26 กรกฎาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  1 กรกฎาคม 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน)
  1 มิถุนายน 2559
 • การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุ กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัย (มีฐานะยากจน)
  1 มิถุนายน 2559
 • รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าที่ราชพัสดุุ กรณีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบการเกษตร (ประสบปัญหาภัยแล้ง)
  1 มิถุนายน 2559
 • คำสั่งจังหวัดราชบุรี ที่ 1766/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและกำหนดคุณสมบัติของผู้เข่าที่ดินราชพัสดุ เพื่ออยู่อาศัยที่ฐานะยากจน ในเขตจังหวัดราชบุรี
  1 มิถุนายน 2559