logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ลูกจ้างชั่วคราว

 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  21 ตุลาคม 2563
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  6 กันยายน 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี
  27 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  15 สิงหาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  15 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
  10 พฤษภาคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผลสอบการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  25 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  24 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  18 มกราคม 2562
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)
  3 มกราคม 2562
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 ธันวาคม 2560
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  19 ธันวาคม 2560
 • รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  12 กันยายน 2560
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
  7 กรกฎาคม 2560
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
  28 มิถุนายน 2560
 • ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
  16 มิถุนายน 2560