logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

ประมวลภาพกิจกรรมกับส่วนประเมินราคาทรัพย์สิน

 • เมื่อวันที่ 14 ก.ค 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ครั้งที่ 4/2559 โดยมีนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เป็นประธานในการประชุม
  14 กรกฎาคม 2559
 • เมื่อวันที่ 30 มิ.ย 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ครั้งที่ 3/2559 โดยมีนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เป็นประธานในการประชุม
  30 มิถุนายน 2559
 • เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ เป็นประธานในการประชุม
  15 มิถุนายน 2559
 • เมื่อวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี พร้อมด้วยนางจิตติมา ทาทราย และนางสาววิภาดา โนตา ให้การต้อนรับนางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักประเมินฯ
  11 พฤษภาคม 2559
 • เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้เข้าตรวจงาน ส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในเขตพื้นที่อำเภอบ้านโป่ง ประจำปีงบประมาณ 2559
  26 เมษายน 2559
 • เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายณรงค์ ไพศาลทักษิณ เป็นประธานในการประชุม
  26 เมษายน 2559
 • โครงการประเมินราคาที่ดินรายแปลงในเขตพื้นที่ อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม และอำเภอบางแพ เป้าหมาย 160,000 แปลง โดยดำเนินงานร่วมกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2559
  31 มีนาคม 2559
 • เมื่อวันที่ 17-18 และ 25 มีนาคม 2559 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้เข้าตรวจงานส่วนประเมินราคาทรัพย์สินในพื้นที่อำเภอโพธารามและอำเภอบางแพ ประจำปีงบประมาณ 2559
  31 มีนาคม 2559
 • เมื่อวันที่ 17 ก.พ 2558 นายสนธยา ขำดวง ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในการประชุม
  20 กุมภาพันธ์ 2558