logo
กรมธนารักษ์
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
THE TREASURY
DEPARTMENT
MENU
 • A
 • A
 • A

โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้และจัดหาผลประโยชน์ที่ราชพัสดุ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566

1 (1) 3 (2) 4 (2) 5 (2) 6 (2) 7 (2)

6 กรกฎาคม 2566 | จำนวนเข้าชม 20 ครั้ง

ข่าวแนะนำ

 • วันที่21สิงหาคม2566 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโ...
  21 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 62 ครั้ง
 • เมื่อวันที่16สิงหาคม2566 ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรีจัดประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรั...
  16 สิงหาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 14 ครั้ง
 • นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ...
  นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมเดินทางมาตรวจราชการประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ณ สำนักงา...
  6 กรกฎาคม 2566
  จำนวนเข้าชม 46 ครั้ง